Photo of Seigo Kaneyuki

Seigo Kaneyuki

Seto City, Aichi Prefecture, Japan

Seigo's ArtPrize Entries

These are Seigo's official ArtPrize entries from this year and past years.

  • Photo of Band of Light

    Band of Light

    2015 ArtPrize Entry Seigo Kaneyuki
    More Details