Photo of Kisma Jordan

Kisma Jordan

Detroit, MI, United States

Kisma's ArtPrize Entries

These are Kisma's official ArtPrize entries from this year and past years.

  • Photo of C R O S S R O A D

    C R O S S R O A D

    2018 ArtPrize Entry Crossroad Collective
    More Details