Photo of Junji Setsu

Junji Setsu

Otsu City, Shiga Prefecture, Japan

Junji's ArtPrize Entries

These are Junji's official ArtPrize entries from this year and past years.

  • Photo of Irosuminagashi

    Irosuminagashi "Moon Flower"

    2015 ArtPrize Entry Junji Setsu
    More Details